Non Technical Posts

My first stab at poetry गॉव बटी बुबूक आयो फोन, बोले नाती “दिस होली आर यू नॉट कमिंग होम” ? आज छू एकादसी, सबुल डाल हालि रंग, साँझ बटी …